Get it on Google PlayGet it on iTunes
Love and Redemption

Love and Redemption (2020)

Chu Xuan Ji and Yu Si Feng meet at a magic and martial arts tournament for young apprentices and begin a relationship.

Stagioni

Stagione 1

1
2020-08-06
Episode 1
2
2020-08-06
Episode 2
3
2020-08-06
Episode 3
4
2020-08-07
Episode 4
5
2020-08-08
Episode 5
6
2020-08-09
Episode 6
7
2020-08-10
Episode 7
8
2020-08-11
Episode 8
9
2020-08-12
Episode 9
10
2020-08-13
Episode 10
11
2020-08-14
Episode 11
12
2020-08-15
Episode 12
13
2020-08-16
Episode 13
14
2020-08-17
Episode 14
15
2020-08-18
Episode 15
16
2020-08-19
Episode 16
17
2020-08-20
Episode 17
18
2020-08-21
Episode 18
19
2020-08-22
Episode 19
20
2020-08-23
Episode 1
21
2020-08-24
Episode 21
22
2020-08-25
Episode 22
23
2020-08-26
Episode 23
24
2020-08-27
Episode 24
25
2020-08-28
Episode 25
26
2020-08-29
Episode 26
27
2020-08-30
Episode 27
28
2020-08-31
Episode 28
29
2020-09-01
Episode 29
30
2020-09-02
Episode 30
31
2020-09-03
Episode 31
32
2020-09-04
Episode 32
33
2020-09-05
Episode 33
34
2020-09-06
Episode 34
35
2020-09-07
Episode 35
36
2020-09-08
Episode 36
37
2020-09-09
Episode 37
38
2020-09-10
Episode 38
39
2020-09-11
Episode 39
40
2020-09-12
Episode 40
41
2020-09-13
Episode 41
42
2020-09-14
Episode 42
43
2020-09-15
Episode 43
44
2020-09-16
Episode 44
45
2020-09-17
Episode 45
46
2020-09-18
Episode 46
47
2020-09-19
Episode 47
48
2020-09-20
Episode 48
49
2020-09-21
Episode 49
50
2020-09-22
Episode 50
51
2020-09-23
Episode 51
52
2020-09-24
Episode 52
53
2020-09-25
Episode 53
54
2020-09-26
Episode 54
55
2020-09-27
Episode 55
56
2020-09-28
Episode 56
57
2020-09-29
Episode 57
58
2020-09-30
Episode 58
59
2020-10-01
Episode 59

Attori

Xueyi Liu
Hao Chen
Cheng Yi
Yu Si Feng
Gong Zhang
[Emperor]
Crystal Yuan
Chu Xuan Ji
Mickey He
[Master of Li Ze Palace]
Bai Shu
Teng She [Lord Flying Snake]
Elvis Li
Min Li [Disciple of Shao Yang Sect]
Zhang Yu Xi
Chu Ling Long
Zhonghua He
Chu Lei [Leader of Shao Yang Sect]
Lei Zhang
Heng Yang [Elder of Shao Yang Sect]
Liu Xue Yi
Hao Chen
Zhou Jun Wei
Ruo Yu
Benny Quan
Dong Fang Qing Qi [Chief of Fu Yu Island]
Peng Lu
Qing Long [Heavenly Beast]
Yu Bin
Master Rong [Sect Leader of Dian Jing Valley]
Ethan Yao
Ting Nu [Merfolk]
Lin Xi
Ruo Xue [Young]
Ma Xue Lei
Elder Kou
Scarica Oggi in TV
Oggi in TV
Get it on Google PlayGet it on iTunes
Serie TV stasera in tv sul dtt
20:40
Canale 5
Striscia la notizia s1e61
21:20
Rai Premium
Studio battaglia - s1e5
21:05
Rai Gulp
Chiamatemi anna s1e2 - non sono un uccello e non son caduta in nessuna rete
21:00
Rai Scuola
Progetto scienza 2022 newton-quello che
21:10
RSI La 1
Tropiques criminels - doppia identità
21:15
Sky Uno HD
Alessandro borghese - 4 ristoranti s8e4
21:05
Sky Uno +1 HD
Alessandro borghese - 4 ristoranti s8e5
21:15
Sky Documentaries 1
Il testimone s5e11
21:00
Blaze
Affari di famiglia s23e18
21:25
Stand-up Comedy
Most ridiculous s2e11
21:05
MTV
Teen mom: the next chapter s1e3
21:10
MTV Music
Hip hop my house s1e1

Oggi in tv - la tua guida tv

Get it on Google PlayGet it on iTunes